ISRAEL MAIN HOTELIER SCHOOL LTD.
TADMOR
 
(Voluntary Liquidation)
 
 
 
tadmor
 
 
 
 
ביה"ס המרכזי למלונאות בע"מ
תדמור
 
(בפירוק מרצון)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

test

test

כתבות אחרונות

ארכיון

תגיות

 
1. מבוא
1.1. בהתאם לתח"ם נדרשת ועדת המכרזים לאשר את מסמכי המכרז.
1.2. מסמכי המכרז נועדו לשרת הן את עורך המכרז והן את המתמודדים במכרז להבהרת פרטיו והתנאים להשתתפות בו.
1.3. מטרת ההוראה - לפרט את תוכנם של מסמכי המכרז ואת סדרי העיון בהם.
1.4. ראה הגדרות הוראה זו בנספח א – הגדרות
2. הנחיות לביצוע
2.1. ועדת המכרזים של המשרד תאשר את כלל מסמכי המכרז בטרם פרסום המכרז.
2.2. תוכן מסמכי המכרז
2.2.1. המכרז יכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
2.2.1.1. כל התנאים להשתתפות במכרז, כמפורט בהוראת תכ"ם, "קביעת תנאים להשתתפות במכרז", מס' 7.4.6. במסגרת זו יקבעו במובחן זה מזה "תנאי הסף", וכן תנאים נוספים במסגרת המכרז.
2.2.1.2. משך תקופת ההתקשרות, לרבות זכויות ברירה (אופציה) לתקופה אחת או למספר תקופות. ההחלטה על הכללה או אי הכללה של זכות ברירה ומשכה תיעשה תוך בחינה, בין היתר, של נסיבות ההתקשרות, אופי הטובין/השירות/העבודה, סבירות תקופת ההתקשרות ותקופת זכות הברירה, קיומו של תקציב.
2.2.1.3. כל אמות המידה לבחירת ההצעה, המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז. לגבי כל אמת מידה יפורטו: משקלה היחסי, רכיביה ואופן שיקלול רכיבים אלו
[ראה
הוראת תכ"ם, "בדיקת ההצעות והשוואתן", מס' 7.4.13] וכן הוראת תכ"ם, "קביעת אמות מידה לבחירת הצעה", מס' 7.4.7 לעניין קביעת אמות מידה (לרבות שיטת החישוב).
2.2.1.3.1. יש להדגיש בפני המציעים כי אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי, וכי יש למלא את הצעת המחיר בהתאם לדרישות עורך המכרז.
2.2.1.4. במסמכי המכרז יש לציין כי המחיר המוצע יהיה הסכום הסופי, הכולל בתוכו מע"מ וכל מס או תשלום אחר שעל עורך המכרז לשלם לזוכה.
2.2.1.4.1. ההנחיה בסעיף ‎2.2.1.4 תחול גם במכרז שבו משתתפים מוסדות ללא כוונת רווח.
מסמכי המכרז יכללו הבהרה לפיה במקרה שבו יחולו שינויים בשינוי המע"מ עד מועד קבלת החשבונית תעודכן בהתאם התמורה לה
 
מלון תדמור המחודש מציע 58 חדרים, המלון מצטיין באווירתו הביתית עם סגנון מיוחד וצוות מסביר פנים המעניק לאורחיו יחס אישי.

במלון פועל בית-ספר למלונאות, מהראשונים בישראל.

30 דקות נסיעה משדה התעופה בן גוריון.
בקרבת המלון נמצאת המרינה אזור קניות ובילויים, הכולל מגוון מסעדות ברים וחנויות.
מגוון אפשריות לאירועים עיסקיים, כנסים, ימי עיון, סמינרים, תערוכות ופגישות עיסקיות
אולמות וחדרי ישיבות בגדלים שונים מ - 70-170 איש.
אבזור טכני מתקדם.
אינטרנט קווי מהיר ואינטרנט אלחוטי, בשטחים ציבוריים ובחדרי ישיבות.